Aigiri Nandini Lyrics in Hindi |आई गिरी नंदिनी लिरिक्स|Mahishasura Mardini Stotram

Print Friendly, PDF & Email
Rate this post

(aigiri nandini lyrics,aigiri nandini lyrics in hindi,aigiri nandini lyrics in marathi,aigiri nandini lyrics in english,aigiri nandini lyrics meaning,aigiri nandini lyrics pdf,aigiri nandini lyrics download,aigiri nandini lyrics in hindi meaning,aigiri nandini lyrics in hindi meaning,aigiri nandini lyrics and meaning,aigiri nandini lyrics in Kannada,aigiri nandini lyrics in Telugu)

 

आई गिरी नंदिनीलिरिक्स|Aigiri Nandini Lyrics in Hindi |Mahishasura Mardini Stotram

 
 

Aigiri Nandini Lyrics in Hindi meaning – ‘Aigiri Nandini Nanditha Medhini’ is a very popular Durga Devi Stotram. Mahishasur Mardini is an incarnation of Goddess Durga which was created to kill the demon Mahishasur. ‘Aigiri Nandini Lyrics’ is addressed to Goddess Mahishasur Mardini. Mahishasur Mardini is the fierce form of Goddess Durga where she is depicted with 10 arms, riding on a lion, and carrying weapons.

Aigiri Nandini lyrics were initially written by Adi Guru Sankaracharya in the Sanskrit language. Those Sanskrit mantras later sung by Rajalakshmee Sanjay & music was composed by Sanjay Chandrasekhar.

                       Watch Aigiri Nandini lyrics

Aigiri Nandini  Lyrics Details

Title: Aigiri Nandini Nanditha Medhini

Language: Sanskrit

Singer: Rajalakshmee Sanjay

Lyrics:  Adi Sankaracharya

Music: Sanjay Chandrasekhar

Producer: Rajjat barjatya

Aigiri nandini lyrics inSanskrit & Hindi

 

 

अयि गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनिनन्दिनुते

गिरिवरविन्ध्यशिरोऽधिनिवासिनिविष्णुविलासिनि जिष्णुनुते

 

भगवति हे शितिकण्ठकुटुम्बिनिभूरिकुटुम्बिनि भूरिकृते

जय जय हेमहिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते

 

सुरवरवर्षिणिदुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते

त्रिभुवनपोषिणिशङ्करतोषिणि किल्बिषमोषिणि घोषरते

दनुजनिरोषिणिदितिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते

जय जय हेमहिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते

 

अयि जगदम्ब मदम्ब कदम्बवनप्रियवासिनि हासरते

शिखरि शिरोमणि तुङ्गहिमालय शृङ्गनिजालयमध्यगते

मधुमधुरे मधुकैटभगञ्जिनि कैटभभञ्जिनि रासरते

जय जय हेमहिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते

 

अयि शतखण्ड विखण्डितरुण्ड वितुण्डितशुण्दगजाधिपते

रिपुगजगण्डविदारणचण्ड पराक्रमशुण्ड मृगाधिपते

निजभुजदण्डनिपातितखण्ड विपातितमुण्ड भटाधिपते

जय जय हेमहिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते

 

अयि रणदुर्मद शत्रुवधोदित दुर्धरनिर्जरशक्तिभृते

चतुरविचार धुरीणमहाशिव दूतकृत प्रमथाधिपते

दुरितदुरीहदुराशयदुर्मति दानवदुत कृतान्तमते

जय जय हेमहिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते

 

अयि शरणागत वैरिवधुवर वीरवराभयदायकरे

त्रिभुवनमस्तकशुलविरोधि शिरोऽधिकृतामल शुलकरे

दुमिदुमितामरधुन्दुभिनादमहोमुखरीकृत दिङ्मकरे

जय जय हेमहिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते

 

अयि निजहुङ्कृति मात्रनिराकृत धूम्रविलोचनधूम्रशते

समरविशोषितशोणितबीज समुद्भवशोणित बीजलते

शिवशिवशुम्भनिशुम्भमहाहव तर्पितभूत पिशाचरते

जय जय हेमहिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते

 

धनुरनुषङ्गरणक्षणसङ्ग परिस्फुरदङ्ग नटत्कटके

कनकपिशङ्ग पृषत्कनिषङ्ग रसद्भटशृङ्ग हताबटुके

कृतचतुरङ्गबलक्षितिरङ्ग घटद्बहुरङ्ग रटद्बटुके

जय जय हेमहिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते

 

सुरललना ततथेयि तथेयि कृताभिनयोदरनृत्यरते

कृत कुकुथः कुकुथो गडदादिकतालकुतूहल गानरते

धुधुकुट धुक्कुट धिंधिमित ध्वनिधीर मृदङ्ग निनादरते

जय जय हेमहिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते

 

जय जय जप्यजयेजयशब्द परस्तुति तत्परविश्वनुते

झणझणझिञ्झिमिझिङ्कृत नूपुरशिञ्जितमोहित भूतपते

नटित नटार्ध नटी नटनायक नाटितनाट्य सुगानरते

जय जय हेमहिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते १०

 

अयि सुमनःसुमनःसुमनः सुमनःसुमनोहरकान्तियुते

श्रितरजनी रजनीरजनी रजनीरजनी करवक्त्रवृते

सुनयनविभ्रमरभ्रमरभ्रमर भ्रमरभ्रमराधिपते

जय जय हेमहिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ११

 

सहितमहाहव मल्लमतल्लिक मल्लितरल्लक मल्लरते

विरचितवल्लिकपल्लिकमल्लिक झिल्लिकभिल्लिक वर्गवृते

शितकृतफुल्लसमुल्लसितारुण तल्लजपल्लव सल्ललिते

जय जय हेमहिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते १२

 

अविरलगण्ड गलन्मदमेदुर मत्तमतङ्ग जराजपते

त्रिभुवनभुषणभूतकलानिधि रूपपयोनिधि राजसुते

अयि सुदतीजन लालसमानस मोहनमन्मथराजसुते

जय जय हेमहिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते १३

 

कमलदलामल कोमलकान्ति कलाकलितामल भाललते

सकलविलास कलानिलयक्रम केलिचलत्कल हंसकुले

अलिकुलसङ्कुलकुवलयमण्डल मौलिमिलद्बकुलालिकुले

जय जय हेमहिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते १४

 

करमुरलीरव वीजितकूजित लज्जितकोकिल मञ्जुमते

मिलितपुलिन्दमनोहरगुञ्जित रञ्जितशैल निकुञ्जगते

निजगणभूत महाशबरीगण सद्गुणसम्भृत केलितले

जय जय हेमहिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते १५

 

कटितटपीत दुकूलविचित्र मयुखतिरस्कृत चन्द्ररुचे

प्रणतसुरासुरमौलिमणिस्फुर दंशुलसन्नख चन्द्ररुचे

जितकनकाचल मौलिमदोर्जित निर्भरकुञ्जर कुम्भकुचे

जय जय हेमहिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते १६

 

विजितसहस्रकरैकसहस्रकरैक सहस्रकरैकनुते

कृतसुरतारकसङ्गरतारक सङ्गरतारक सूनुसुते

सुरथसमाधि समानसमाधि समाधिसमाधि सुजातरते

जय जय हेमहिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते १७

 

पदकमलं करुणानिलये वरिवस्यति योऽनुदिनंसुशिवे

अयि कमले कमलानिलयेकमलानिलयः कथं भवेत्

तव पदमेव परम्पदमित्यनुशीलयतो ममकिं शिवे

जय जय हेमहिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते १८

 

कनकलसत्कलसिन्धुजलैरनुषिञ्चतितेगुणरङ्गभुवम्

भजति किं शचीकुचकुम्भतटीपरिरम्भसुखानुभवम्

तव चरणं शरणंकरवाणि नतामरवाणि निवासि शिवम्

जय जय हेमहिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते १९

 

तव विमलेन्दुकुलं वदनेन्दुमलं सकलं ननुकूलयते

किमु पुरुहूतपुरीन्दु मुखी सुमुखीभिरसौविमुखीक्रियते

मम तु मतंशिवनामधने भवती कृपयाकिमुत क्रियते

जय जय हेमहिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते २०

 

अयि मयि दीनदयालुतया कृपयैव त्वया भवितव्यमुमे

अयि जगतो जननीकृपयासि यथासि तथानुमितासिरते

यदुचितमत्रभवत्युररीकुरुतादुरुतापमपाकुरुते

जय जय हेमहिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते २१

  

Aigiri nandini lyrics in English

 

 

Ayi Giri-Nandini Nandita-Medini Vishva-Vinodini Nandi-Nute

Giri-Vara-Vindhya-Shiro-[A]dhi-Nivaasini Vissnnu-Vilaasini Jissnnu-Nute |

Bhagavati He Shiti-Kannttha-Kuttumbini Bhuri-Kuttumbini Bhuri-Krte

Jaya Jaya He Mahissaasura-Mardini Ramya-Kapardini Shaila-Sute || 1 ||

 

Sura-Vara-Varssinni Durdhara-Dharssinni Durmukha-Marssinni Harssa-Rate

Tribhuvana-Possinni Shangkara-Tossinni Kilbissa-Mossinni Ghossa-Rate

Danuja-Nirossinni Diti-Suta-Rossinni Durmada-Shossinni Sindhu-Sute

Jaya Jaya He Mahissaasura-Mardini Ramya-Kapardini Shaila-Sute || 2 ||

 

Ayi Jagad[t]-Amba Mad-Amba Kadamba Vana-Priya-Vaasini Haasa-Rate

Shikhari Shiro-Manni Tungga-Himalaya Shrngga-Nija-[Aa]laya Madhya-Gate |

Madhu-Madhure Madhu-Kaittabha-Gan.jini Kaittabha-Bhan.jini Raasa-Rate

Jaya Jaya He Mahissaasura-Mardini Ramya-Kapardini Shaila-Sute || 3 ||

 

Ayi Shata-Khanndda Vikhannddita-Runndda Vitunnddita-Shunnda Gaja-[A]dhipate

Ripu-Gaja-Ganndda Vidaaranna-Canndda Paraakrama-Shunndda Mrga-[A]dhipate |

Nija-Bhuja-Danndda Nipaatita-Khanndda Vipaatita-Munndda Bhatta-[A]dhipate

Jaya Jaya He Mahissaasura-Mardini Ramya-Kapardini Shaila-Sute || 4 ||

 

Ayi Ranna-Durmada Shatru-Vadho[a-U]dita Durdhara-Nirjara Shakti-Bhrte

Catura-Vicaara Dhuriinna-Mahaashiva Duuta-Krta Pramatha-[A]dhipate |

Durita-Duriiha Duraashaya-Durmati Daanava-Duta Krtaanta-Mate

Jaya Jaya He Mahissaasura-Mardini Ramya-Kapardini Shaila-Sute || 5 ||

 

Ayi Sharannaagata Vairi-Vadhuvara Viiravara-[A]bhaya Daaya-Kare

Tri-Bhuvana-Mastaka Shula-Virodhi Shiro-[A]dhikrta-[A]mala Shula-Kare |

Dumi-Dumi-Taamara Dhundubhi-Naadam-Aho-Mukhariikrta Dingma-Kare

Jaya Jaya He Mahissaasura-Mardini Ramya-Kapardini Shaila-Sute || 6 ||

 

Ayi Nija-Hungkrti Maatra-Niraakrta Dhumravilocana Dhumra-Shate

Samara-Vishossita Shonnita-Biija Samudbhava-Shonnita Biija-Late |

Shiva-Shiva-Shumbha Nishumbha-Mahaahava Tarpita-Bhuta Pishaaca-Rate

Jaya Jaya He Mahissaasura-Mardini Ramya-Kapardini Shaila-Sute || 7 ||

 

Dhanur-Anussangga Ranna-Kssanna-Sangga Parisphurad-Angga Nattat-Kattake

Kanaka-Pishangga Prssatka-Nissangga Rasad-Bhatta-Shrngga Hataa-Battuke |

Krta-Caturangga Bala-Kssiti-Rangga Ghattad-Bahu-Rangga Rattad-Battuke

Jaya Jaya He Mahissaasura-Mardini Ramya-Kapardini Shaila-Sute || 8 ||

 

Sura-Lalanaa Tatatheyi Tatheyi Krta-Abhinayo-[U]dara Nrtya-Rate

Krta Kukuthah Kukutho Gaddadaadika-Taala Kutuuhala Gaana-Rate |

Dhudhukutta Dhukkutta Dhimdhimita Dhvani Dhiira Mrdamga Ninaada-Rate

Jaya Jaya He Mahissaasura-Mardini Ramya-Kapardini Shaila-Sute || 9 ||

 

Jaya Jaya Japya Jaye-Jaya-Shabda Para-Stuti Tat-Para-Vishva-Nute

Jhanna-Jhanna-Jhin.jhimi Jhingkrta Nuupura-Shin.jita-Mohita Bhuuta-Pate |

Nattita Nattaardha Nattii Natta Naayaka Naattita-Naattya Su-Gaana-Rate

Jaya Jaya He Mahissaasura-Mardini Ramya-Kapardini Shaila-Sute || 10 ||

 

Ayi Sumanah-Sumanah-Sumanah Sumanah-Sumanohara-Kaanti-Yute

Shrita-Rajanii Rajanii-Rajanii Rajanii-Rajanii Kara-Vaktra-Vrte |

Sunayana-Vi-Bhramara Bhramara-Bhramara Bhramara-Bhramara-[A]dhipate

Jaya Jaya He Mahissaasura-Mardini Ramya-Kapardini Shaila-Sute || 11 ||

 

Sahita-Mahaahava Mallama-Tallika Malli-Tarallaka Malla-Rate

Viracita-Vallika Pallika-Mallika Jhillika-Bhillika Varga-Vrte |

Shita-Krta-Phulla Samullasita-[A]runna Tallaja-Pallava Sal-Lalite

Jaya Jaya He Mahissaasura-Mardini Ramya-Kapardini Shaila-Sute || 12 ||

 

Avirala-Ganndda Galan-Mada-Medura Matta-Matangga ja-Raaja-Pate

Tri-Bhuvana-Bhussanna Bhuuta-Kalaanidhi Ruupa-Payo-Nidhi Raaja-Sute |

Ayi Sudatii-Jana Laalasa-Maanasa Mohana Manmatha-Raaja-Sute

Jaya Jaya He Mahissaasura-Mardini Ramya-Kapardini Shaila-Sute || 13 ||

 

Kamala-Dala-[A]mala Komala-Kaanti Kalaa-Kalita-[A]mala Bhaalalate

Sakala-Vilaasa Kalaa-Nilaya-Krama Keli-Calat-Kala Hamsa-Kule |

Alikula-Sangkula Kuvalaya-Mannddala Mouli-Milad-Bakula-Ali-Kule

Jaya Jaya He Mahissaasura-Mardini Ramya-Kapardini Shaila-Sute || 14 ||

 

Kara-Muralii-Rava Viijita-Kuujita Lajjita-Kokila Man.ju-Mate

Milita-Pulinda Manohara-Gun.jita Ran.jita-Shaila Nikun.ja-Gate |

Nija-Ganna-Bhuuta Mahaa-Shabarii-Ganna Sad-Gunna-Sambhrta Keli-Tale

Jaya Jaya He Mahissaasura-Mardini Ramya-Kapardini Shaila-Sute || 15 ||

 

Kattitatta-Piita Dukuula-Vicitra Mayukha-Tiraskrta Candra-Ruce

Prannata-Suraasura Mouli-Manni-Sphura d-Amshula-Sannakha Candra-Ruce

Jita-Kanaka-[A]cala Mouli-Mado[a-Uu]rjita Nirbhara-Kun.jara Kumbha-Kuce

Jaya Jaya He Mahissaasura-Mardini Ramya-Kapardini Shaila-Sute || 16 ||

 

Vijita-Sahasra-Karaika Sahasra-Karaika Sahasra-Karaika-Nute

Krta-Sura-Taaraka Sanggara-Taaraka Sanggara-Taaraka Suunu-Sute |

Suratha-Samaadhi Samaana-Samaadhi Samaadhi-Samaadhi Sujaata-Rate |

Jaya Jaya He Mahissaasura-Mardini Ramya-Kapardini Shaila-Sute || 17 ||

 

Pada-Kamalam Karunnaa-Nilaye Varivasyati Yo-[A]nudinam Su-Shive

Ayi Kamale Kamalaa-Nilaye Kamalaa-Nilayah Sa Katham Na Bhavet |

Tava Padam-Eva Param-Padam-Ity-Anushiilayato Mama Kim Na Shive

Jaya Jaya He Mahissaasura-Mardini Ramya-Kapardini Shaila-Sute || 18 ||

 

Kanaka-Lasat-Kala-Sindhu-Jalair-Anussin.cati Te-Gunna-Rangga-Bhuvam

Bhajati Sa Kim Na Shacii-Kuca-Kumbha-Tattii-Parirambha-Sukha-[A]nubhavam |

Tava Carannam Sharannam Kara-Vaanni Nata-Amara-Vaanni Nivaasi Shivam

Jaya Jaya He Mahissaasura-Mardini Ramya-Kapardini Shaila-Sute || 19 ||

 

Tava Vimale[a-I]ndu-Kulam Vadane[a-I]ndu-Malam Sakalam Nanu Kuula-Yate

Kimu Puruhuuta-Purii-Indu Mukhii Sumukhiibhir-Asou Vimukhii-Kriyate |

Mama Tu Matam Shiva-Naama-Dhane Bhavatii Krpayaa Kimuta Kriyate

Jaya Jaya He Mahissaasura-Mardini Ramya-Kapardini Shaila-Sute || 20 ||

 

Ayi Mayi Diina Dayaalu-Tayaa Krpaya-Iva Tvayaa Bhavitavyam-Ume

Ayi Jagato Jananii Krpayaasi Yathaasi Tathanu-mita-Asira-Te |

Yad-Ucitam-Atra Bhavatyurarii-Kurutaa-Duru-Taapam-Apaakurute

Jaya Jaya He Mahissaasura-Mardini Ramya-Kapardini Shaila-Sute || 21 ||

 

Aigiri nandini lyrics in telugu|Aigiri Nandini lyrics

 

అయిగిరినందిని నందిత మేదిని. విశ్వవినోదిని నందనుతే

గిరివరవింధ్య శిరోధిని వాసినివిష్ణు విలాసిని జిష్ణునుతే

భగవతిహేశితి కంఠ కుటుంబిని భూరికుటుంబిని భూరికృతే

జయ జయ హే మహిషాసురమర్దినిరమ్యకపర్దిని శైలసుతే

 

సురవరవర్షిణి దుర్దర ధర్షిణి దుర్ముఖ మర్షిణి హర్షరతే.

త్రిభువనపోషిణి శంకరతోషిణికిల్బిషమోషిణి ఘోషరతే

దనుజనిరోషిణిదితిసుతరోషిణిదుర్మదశోషిణి సింధుసుతే

జయ జయ హే మహిషాసురమర్దినిరమ్యకపర్దిని శైలసుతే

 

అయి జగదంబ మదంబ కదంబవనప్రియవాసిని హాసరతే

శిఖరిశిరోమణితుంగహిమాలయశృంగ నిజాలయ మధ్యగతే

మధుమధురేమధుకైటభగంజినికైటభభంజిని రాసరతే

జయ జయ హే మహిషాసురమర్దినిరమ్యకపర్దిని శైలసుతే

 

అయిశతఖండవిఖండితరుండవితుండిత శుండ గజాధిపతే

రిపుగజగండవిదారణ చండపరాక్రమ శుండ మృగాధిపతే

నిజభుజదండనిపాతిత ఖండవిపాతితముండ భటాధిపతే

జయ జయ హే మహిషాసురమర్దినిరమ్యకపర్దిని శైలసుతే

 

అయి రణదుర్మద శత్రువధోదిత దుర్ధర నిర్జర శక్తిభృతే

చతురవిచారధురీణ మహాశివదూతకృత ప్రమథాధిపతే

దురితదురీహ దురాశయ దుర్మతి దానవదూత కృతాంతమతే

జయ జయ హే మహిషాసురమర్దినిరమ్యకపర్దిని శైలసుతే

 

అయి శరణాగత వైరివధూవరవీరవరా భయ దాయకరే

త్రిభువనమస్తక శూల విరోధి శిరోధికృతామల శూలకరే

దుమిదుమి తామర దుందుభి నాదమహో ముఖరీకృత తిగ్మకరే

జయ జయ హే మహిషాసురమర్దినిరమ్యకపర్దిని శైలసుతే

 

అయినిజహుంకృతిమాతృ నిరాకృతధూమ్రవిలోచన ధూమ్రశతే

సమర విశోషిత శోణితబీజసముద్భవశోణిత బీజలతే

శివ శివ శుంభ నిశుంభమహాహవ తర్పిత భూత పిశాచరతే

జయ జయ హే మహిషాసురమర్దినిరమ్యకపర్దిని శైలసుతే

 

ధనురనుసంగరణక్షణసంగపరిస్ఫుర దంగ నటత్కటకే

కనక పిశంగ పృషత్క నిషంగరసద్భట శృంగ హతావటుకే

కృతచతురంగబలక్షితిరంగ ఘటద్బహురంగ రటద్బటుకే.

జయ జయ హే మహిషాసురమర్దినిరమ్యకపర్దిని శైలసుతే

 

జయ జయ జప్య జయేజయశబ్దపరస్తుతి తత్పర విశ్వనుతే

భణ భణ భింజిమి భింకృతనూపురసింజితమోహిత భూతపతే

నటితనటార్ధ నటీనట నాయక నాటితనాట్య సుగానరతే

జయ జయ హే మహిషాసురమర్దినిరమ్యకపర్దిని శైలసుతే

 

అయి సుమనః సుమనః సుమనఃసుమనః సుమనోహర కాంతియుతే

శ్రితరజనీరజ నీరజ నీరజ నీరజనీకర వక్త్రవృతే

సునయనవిభ్రమరభ్రమరభ్రమరభ్రమరభ్రమరాధిపతే

జయ జయ హే మహిషాసురమర్దినిరమ్యకపర్దిని శైలసుతే

 

సహితమహాహవ మల్లమతల్లిక మల్లిత రల్లక మల్లరతే

విరచితవల్లిక పల్లిక మల్లిక భిల్లిక భిల్లిక వర్గ వృతే

సితకృతపుల్లసముల్లసితారుణ తల్లజ పల్లవ సల్లలితే

జయ జయ హే మహిషాసురమర్దినిరమ్యకపర్దిని శైలసుతే

 

అవిరలగండగలన్మద మేదురమత్తమతంగజ రాజపతే

త్రిభువనభూషణ భూతకళానిధిరూపపయోనిధి రాజసుతే

అయి సుదతీజన లాలస మానస మోహనమన్మథ రాజసుతే

జయ జయ హే మహిషాసురమర్దినిరమ్యకపర్దిని శైలసుతే

 

కమలదలామలకోమలకాంతికలాకలితామల భాలలతే

సకల విలాస కళానిలయక్రమ కేళిచలత్కలహంసకులే

అలికులసంకుల కువలయ మండల మౌలిమిలద్భకులాలికులే

జయ జయ హే మహిషాసురమర్దినిరమ్యకపర్దిని శైలసుతే

 

కరమురళీరవవీజిత కూజితలజ్జిత కోకిల మంజుమతే

మిళితపులింద మనోహరగుంజిత రంజితశైల నికుంజగతే

నిజగుణభూతమహాశబరీగణసద్గుణసంభృత కేళితలే

జయ జయ హే మహిషాసురమర్దినిరమ్యకపర్దిని శైలసుతే

 

కటితటపీతదుకూల విచిత్రమయూఖ తిరస్కృత చంద్రరుచే

ప్రణతసురాసుర మౌళిమణిస్ఫుర దంశులసన్నఖ చంద్రరుచే

జితకనకాచలమౌళిపదోర్జితనిర్భరకుంజర కుంభకుచే

జయ జయ హే మహిషాసురమర్దినిరమ్యకపర్దిని శైలసుతే

 

విజితసహస్రకరైక సహస్రకరైక సహస్రకరైకనుతే

కృత సురతారక సంగరతారక సంగరతారక సూనునుతే

సురథసమాధిసమానసమాధి సమాధిసమాధి సుజాతరతే

జయ జయ హే మహిషాసురమర్దినిరమ్యకపర్దిని శైలసుతే

 

పదకమలంకరుణానిలయే వరివస్యతి యోనుదినం సశివే

అయి కమలే కమలానిలయే కమలానిలయఃస కథం న భవేత్

తవ పదమేవ పరంపద మిత్యనుశీలయతో మమ కిం నశివే

జయ జయ హే మహిషాసురమర్దినిరమ్యకపర్దిని శైలసుతే

 

కనకలసత్కలసింధుజలైరను సించినుతే గుణ రంగభువం

భజతిస కిం న శచీకుచకుంభతటీ పరిరంభ సుఖానుభవమ్

తవ చరణం శరణం కరవాణినతామరవాణి నివాసి శివం

జయ జయ హే మహిషాసురమర్దినిరమ్యకపర్దిని శైలసుతే

 

తవ విమలేందుకులం వదనేందుమలం సకలం నను కూలయతే

కిముపురుహూత పురీందుముఖీ సుముఖీ భిరసౌ విముఖీ క్రియతే

మమ తు మతం శివనామధనేభవతీ కృపయా కిముత క్రియతే

జయ జయ హే మహిషాసురమర్దినిరమ్యకపర్దిని శైలసుతే

 

అయి మయి దీనదయాలుతయా కృపయైవత్వయా భవితవ్యముమే

అయి జగతో జననీ కృపయాసియథాసి తథానుభితాసిరతే

యదు చితమత్ర భవత్యురరి కురుతాదురుతా పమపాకురుతే

జయ జయ హే మహిషాసురమర్దినిరమ్యకపర్దిని శైలసుతే

 

సురలలనాతతథేయి తథేయి కృతాభినయోదర నృత్యరతే

కృత కుకుథః కుకుథో గడదాదికతాల కుతూహల గానరతే

ధుధుకుటధుక్కుట ధింధిమిత ధ్వని ధీర మృదంగనినాదరతే

జయ జయ హే మహిషాసురమర్దినిరమ్యకపర్దిని శైలసుతే

 

|| ఇతిశ్రిమహిశాసురమర్దినిస్తోత్రంసంపూర్ణం ||

Aigiri Nandini Lyrics in Kannada|Aigiri Nandini lyrics

 

ಅಯಿ ಗಿರಿನಂದಿನಿ ನಂದಿತಮೇದಿನಿ ವಿಶ್ವ ವಿನೋದಿನಿ ನಂದನುತೇ

ಗಿರಿವರವಿಂಧ್ಯ-ಶಿರೋ‌ಧಿನಿವಾಸಿ ವಿಷ್ಣುವಿಲಾಸಿನಿ ಜಿಷ್ಣುನುತೇ

ಭಗವತಿ ಹೇ ಶಿತಿಕಂಠ ಕುಟುಂಬಿಣಿಭೂರಿಕುಟುಂಬಿಣಿ ಭೂರಿಕೃತೇ

ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ (೧)

 

ಸುರವರವರ್ಷಿಣಿದುರ್ಧರ-ಧರ್ಷಿಣಿ ದುರ್ಮುಖ-ಮರ್ಷಿಣಿಹರ್ಷರತೇ

ತ್ರಿಭುವನ-ಪೋಷಿಣಿ ಶಂಕರ-ತೋಷಿಣಿಕಿಲ್ಬಿಷ್ಹಮೋಷಿಣಿ ಘೋಶರತೇ

ದನುಜನಿರೋಷಿಣಿದಿತಿಸುತ ರೋಷಿಣಿ ದುರ್ಮದ-ಶೋಷಿಣಿಸಿಂಧುಸುತೆ

ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ (೨)

 

ಅಯಿ ಜಗದಂಬ ಮದಂಬ ಕದಂಬವನ ಪ್ರಿಯವಾಸಿನಿ ಹಾಸರತೇ

ಶಿಖರಿ ಶಿರೋಮಣಿ ತುಂಗಾ ಹಿಮಾಲಯಶೃಂಗ ನಿಜಾಲಯ ಮಧ್ಯಗತೇ

ಮಧುಮಧುರೇಮಧು ಕೈಟಭ ಗಂಜಿನಿ ಕೈಟಪಭಂಜಿನಿ ರಾಸರತೇ

ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ (೩)

 

ಅಯಿ ಶತಖಂಡ ವಿಖಂಡಿತ ರುಂಡವಿತುಂಡಿತ ಶುಂಡ ಗಜಾಧಿಪತೇ

ರಿಪು ಗಜ ಗಂಡ ವಿದಾರಣಚಂಡ ಪರಾಕ್ರಮ ಶುಂಡ ಮೃಗಾಧಿಪತೇ|

ನಿಜ-ಭುಜದಂಡ-ನಿಪಾತಿತ ಖಂಡವಿಚಂಡ-ಪಾತಿತ-ಮುಂಡ-ಭಟಾಧಿಪತೇ

ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ (೪)

 

ಅಯಿ ರಣ ದುರ್ಮದ-ಶತ್ರು-ವಧೋದಿತ-ದುರ್ಧರ-ನಿರ್ಜರ-ಶಕ್ತಿಭೃತೇ

ಚತುರ-ವಿಚಾರ-ಧುರೀಣ-ಮಹಾಶಿವ-ದೂತಕೃತ-ಪ್ರಮಥಾಧಿಪತೇ |

ದುರಿತ-ದುರೀಹ-ದುರಾಶಯ-ದುರ್ಮತಿ-ದಾನವದೂತ-ಕೃತಾಂತಮತೇ

ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ (೫)

 

ಅಯಿ ಶರಣಾಗತ-ವೈರಿ ವಧೊರವೀರ ವರಾಭಯ-ದಾಯಕರೇ

ತ್ರಿಭುವನಮಸ್ತಕ-ಶೂಲ-ವಿರೋಧಿ-ಶಿರೋಧಿ-ಕೃತಾ‌ಮಲ-ಶೂಲಕರೇ|

ದುಮಿ-ದುಮಿ-ತಾಮರ-ದುಂಧುಭಿ-ನಾದ-ಮಹೋ-ಮುಖರೀಕೃತ-ತಿಗ್ಮಕರೇ

ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ (೬)

 

ಅಯಿ ನಿಜ ಹುಂಕೃತಿ ಮಾತ್ರ-ನಿರಾಕೃತ-ಧೂಮ್ರ ವಿಲೋಚನ-ಧೂಮ್ರಶಕೆ

ಸಮರ-ವಿಶೋಷಿತ-ಶೋಣಿತ ಬೀಜ-ಸಮುದ್ಭವ ಶೋಣಿತ-ಬೀಜಲತೇ

ಶಿವ-ಶಿವ-ಶುಂಭ ನಿಶುಂಭ-ಮಹಾಹವ-ತರ್ಪಿತ-ಭೂತಪಿಶಾಚ-ಪತೇ

ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ (೭)

 

ಧನುರನುಸಂಗ ರಣ-ಕ್ಷಣ-ಸಂಗ-ಪರಿಸ್ಫುರದಂಗ-ನಟತ್ಕಟಕೇ

ಕನಕ-ಪಿಶಂಗ-ಪೃಷತ್ಕ-ನಿಷಂಗ-ರಸದ್ಭಟ-ಶೃಂಗ-ಹತಾವಟುಕೇ|

ಕೃತ-ಚತುರಂಗ-ಬಲಕ್ಷಿತಿ-ರಂಗ-ಘಟದ್ಬಹುರಂಗ ಬಲತ್ಕಟಕೇ

ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ (೮)

 

ಸುರಲಲನಾಥತಥೇಯಿ ತಥೇಹಿ ತಾತಾಳ ನಿಮಿತ್ತಜಲಾಸ್ಕರತೆ

ಕಾಕುಭಾಮತಿವರ ದೋನ್ಗಜ  ತಾರಕತಾಲ ಕೂತೂಹಲ ನಾಟ್ಯರತೇ

ಧಿಮಿ ಧಿಮಿ ಧೀಂಕಿಟ ಧೀಂಧಿಮಿ ತತ್ಯ ನಿಧೀರ ಮೃದಂಗನಿನಾದರತೆ

ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ (೯)

 

ಜಯ-ಜಯ-ಜಪ್ಯ-ಜಯೇ-ಜಯ-ಶಬ್ದ-ಪರಸ್ತುತಿ-ತತ್ಪರ-ವಿಶ್ವನುತೇ

ಜಣ ಜಣ -ಝಿಂಝಿಮಿ-ಜಿಂಕೃತ-ನೂಪುರ-ಸಿನಿಜತ -ಮೋಹಿತಭೂತಪತೇ |

ನಟಿತ-ನಟಾರ್ಧ-ನಟೀನಟ-ನಾಯಕ-ನಾಟಿತ ನಾಟ್ಯ ಸುಗಾನರತೇ

ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ (೧೦)

 

ಅಯಿ ಸುಮನಃ ಸುಮನಃ ಸುಮನಃಸುಮನಃ ಸುಮನೋಹರ ಕಾಂತಿಯುತೇ

ಶ್ರಿತ ರಜ ನೀರಜ-ನೀರಜ-ನೀರಜ ನೀರಜ ನೀಕರ-ವಕ್ತ್ರವೃತೇ |

ಸುನಯನ ವಿಭ್ರಮ-ರಭ್ರಮ ರಭ್ರಮರಭ್ರಮ ರಭ್ರಮರಾಧಿಪತೇ

ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ (೧೧)

 

ಸಹಿತ ಮಹಾಹವ ಮಲ್ಲಮ ತಲ್ಲಿಕಮಲ್ಲಿತ ರಲ್ಲಕ ಮಲ್ಲರತೆ

ವಿರಚಿತವಲ್ಲಿಕ ಪಲ್ಲಿಕ ಮಲ್ಲಿಕ ಭಿಲ್ಲಿಕಭಿಲ್ಲಿಕ ವರ್ಗ ವ್ಯತೆ

ಸಿತಕೃತಪುಲ್ಲಸಮುಲ್ಲ ಸಿತಾರುಣ ತಲ್ಲಜ ಪಲವಸಲ್ಲಲಿತೆ

ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ (೧೨)

 

ಅವಿರಲ ಗಂಡಗಳನ್ಮದ ಮೇದುರ ಮತ್ತ ಮತಂಗಜರಾಜಪತೆ

ತ್ರಿಭುವನಭೂಷಣ ಭೂತ ಕಲಾನಿಧಿ ರೂಪಪಯೋನಿಧಿ ರಾಜಸುತೆ

ಅಯಿ ಸುದ ತೀಜನ ಲಾಲಸಮಾನಸ ಮೋಹನ ಮನ್ಮಥ ರಾಜಸುತೆ

ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ (೧೩)

 

ಕಮಲಾ ದಲಾಮಲ ಕೋಮಲ ಕಾಂತಿಕಲಾಕಲಿತಾಮಲ ಭಾಲಲತೆ

ಸಕಲ ವಿಲಾಸ ಕಲಾನಿಲಯಕ್ರಮ ಕೇಲಿಚಲತ್ಕಲ ಹಂಸ ಕುಲೇ

ಅಲಿಕುಲಸಂಕುಲ ಕುವಲಯ ಮಂಡಲ ಮೌಲಿಮಿಲದ್ಬಕುಲಾಲಿಕುಲೇ

ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ (೧೪)

 

ಕಲ ಮುರಲಿ ರವ ವೀಜೀತಕೂಜಿತ ಲಜ್ಜಿತ ಕೋಕಿಲ ಮಂಜುಮತೇ

ಮಿಲಿತ ಪುಲಿಂದ ಮನೋಹರ ಗುಂಜಿತರಂಜಿತಶೈಲ ನಿಕುಂಜಗತೆ

ನಿಜಗುಣಭೂತ ಮಹಾಶಬರೀಗಣ ಸದ್ಯುಣ ಸಂಬೃತ ಕಲಿತಲೇ

ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ (೧೫)

 

ಕಟಿತಟ ಪೀತ ದುಕೂಲ ವಿಚಿತ್ರಮಯೂಖತಿರಸ್ಕೃತ ಚಂದ್ರ ರುಚೆ

ಪ್ರಣತ ಸುರಾಸುರ ಮೌಲಿಮಣಿಸ್ಪುರ ದಂಶುಲಸಂನಕ ಚಂದ್ರ ರುಚೆ

ಜಿತಕನಕಾಚಲಮೌಲಿಪದೋರ್ಜಿತ ನಿರ್ಭರ ಕುಂಜರ ಕುಂಭಕುಚೆ

ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ (೧೬)

 

ವಿಜಿತ ಸಹಸ್ರಕ ರೈಕ ಸಹಸ್ರಕರೈಕ ಸಹಸ್ರಕ ರೈಕನುತೇ

ಕೃತ ಸುರತಾರಕ ಸಂಗರ ತಾರಕಸಂಗರ ತಾರಕ ಸೂನುಸುತೆ

ಸುರಥ ಸಮಾಧಿ ಸಮಾನಸಮಾಧಿ ಸಮಾಧಿಸಮಾಧಿಸುಜಾತರತೆ

ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ (೧೭)

 

ಪದಕಮಲಂಕರುಣಾನಿಲಯೆ ವಸ್ಯತಿ ಯೋನುದಿನಂ ಸಶಿವೆ.

ಅಯಿ ಕಮಲೆ ಕಮಲಾನಿಲಯೇ ಕಮಲಾನಿಲಯಃ ಸ ಕಥಂ ನಭವೇತ್

ತವ ಪದಮೇವ  ಪರಮ್ಪದಮೇಮನಶೀಲಯತೋ ಮಮ ಕಿಂ ನಶಿವೆ.

ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ (೧೮)

 

ಕನಕಲ ಸತ್ಕಲ ಸಿಂಧುಜಲೈರನು ಸಿಂಚನುತೆಗುಣ ರಂಗಭುವಂ

ಭಜತಿ ಸ ಕಿಂ ನಶಚಿಕುಚ ಕುಂಭ ತಟೀ ಪರಿರಂಭಸುಖಾನುಭಂ

ತವ ಚರಣಂ ಶರಣಂ ಕರವಾಣಿನತಾಮರವಾಣಿ ನಿವಾಸಿ ಶಿವಂ

ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ (೧೯)

 

ತವ ವಿಮಲೇಂದುಕುಲಂ ವದನೇಂದು ಮಲಂ ಸಕಲಂನನು ಕೂಲಯತೆ

ಕಿಮು ಪುರುಹೂತ ಪುರೀನುದಮುಖಿ ಸುಮುಖಭಿರಸೌಹಿ ಮುಖಕ್ರಿಯತೆ

ಮಮ ತುಮ ತಂ ಶಿವನಾಮಧನೆಭವತೀ ಕೃಪಯಾ ಕಿಮುತ ಕರಿಯತೆ

ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ (೨೦)

 

ಅಯಿ ಮಯಿ ದೀನದಯಾಲುತಯಾಕೃಪ ಯೈವತ್ವಯಾಭವಿತವ್ಯಮುಮೆ

ಅಯಿ ಜಗತೋ ಜನನೀ ಕೃಪಯಾಸಿಯಥಾಸಿತ ಭಾನು ಮಿತಾಸಿರತೆ

ಯದುಚಿತಮತ್ರಭವತುರರಿಕುರು ತಾದುರುತಾಪಮಾಪಾಕುರುತೆ

ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ (೨೧)

 

Aigiri Nandini  Lyrics FAQ

What does Aigiri Nandini mean?

Aigiri means daughter of Mountain king ( Giri meaning mountain ) & Nandini means who gives happiness/joy to the world. This refers to the Goddess Parvathi in Durga avatar who killed the Mahishasur demon. This is the reason she is also called Mahishasura mardini.

Who has written Aigiri Nandini?

Aigiri Nandini was written by Adi Guru Sankaracharya in Sanskrit language.

What are the lyrics of Aigiri Nandini?

You can read the complete Aigiri Nandini lyrics in Hindi & English here.

What is the meaning of Mahishasura?

The word Mahisha means Buffalo and Asura means Demon. Hence Mahishasura means Buffalo demon.

How did Durga killed Mahishasura?

Mahishasura was a devil who can change shape quickly. He had a blessings that he will never be killed by a man. When the battle started between God who was led by Indra & Devils led by Mahishasura, Gods were defeated. Being disappointed, Gods combined their divine energies into the Godess Durga. Maa Durga then fought with Mahishasura for 15 days and killed Mahishasura, the demon

Where can i find aigiri nandini lyrics in Telugu?
 
You can find aigiri nandini lyrics in Telugu here
 
Where can i find aigiri nandini lyrics in Kannada?
 
You can find aigiri nandini lyrics in Kannada here
 
Where can i find aigiri nandini lyrics in Sanskrit?
 
You can find aigiri nandini lyrics in Sanskrit here

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Leave a Comment